Regulamin

§1 WARUNKI OGÓLNE

1. Antykwariat Galicja prowadzony jest przez firmę Jacek Smagowicz Antykwariat Galicja
z siedzibą w Krakowie przy ul. Garbarskiej 5,
NIP: 676 - 116 - 39 - 31 , REGON: 356836961.

2. Korzystanie z usług internetowych Antykwariatu Galicja oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Wszystkie ceny podane na stronach Antykwariatu Galicja są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.

4. Antykwariat Galicja zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

§2 PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem złożenia zamówienia internetowego w Antykwariacie Galicja jest udostępnienie wszystkich danych wymaganych w formularzu zamówienia. Formularze zamówienia wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

2. Podane przez Klienta w formularzu zamówienia dane, w tym adres, e-mail i telefon zostaną wykorzystane do realizacji złożonych zamówień. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. nr 101/2002, poz. 928). Informujemy także, ze przysługuje Państwu prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak może skutkować brakiem możliwości realizacji zamówienia.

3. Jednorazowo można zamówić nieograniczoną liczbę książek. W takim przypadku kontaktujemy się z Państwem osobiście w celu uzgodnienia rodzaju i kwoty przysyłki, ktora zostanie doliczona do kwoty zamówienia, niezbędnej do właściwej realizacji zamówienia.

4. Klient, przy składaniu zamówienia wybiera rodzaj wysyłki. W opisie każdego produktu znajduje się zapis o sugerowanym rodzaju przesyłki, niezbędnym do realizacji zamówienia. Do ceny wysyłki doliczony jest koszt opakowania.

5. Antykwariat Galicja potwierdza zamówienie drogą elektroniczną w ciągu 24h, wysyłając wiadomość na wskazany w zamówieniu adres e-mail.

6. Zamówienie realizowane jest w ciągu 2-5 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym.

7. W przypadku braku możliwości realizacji złożonego zamówienia klient jest informowany o tym fakcie niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni robocze.

8. Antykwariat Galicja zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia przy pomocy wszelkich dostępnych mu środków oraz na własny koszt. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zamówienia. Dotyczy ona w szczególności połączeń telefonicznych z Klientem celem stwierdzenia prawidłowości zamówienia.

9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Antykwariat Galicja zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.

10. Antykwariat Galicja zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

11. Antykwariat Galicja, z uwagi na fakt sprzedaży produktów występujących w pojedyńczych egzemplarzach, zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień według kolejności ich składania. Pierwszeństwo uzyskują klienci, którzy złożyli zamówienie na dany towar najwcześniej.

12. Jeżeli preferują Państwo inną formę przesyłki (niż skierowana przez nas przesyłka polecona priorytetowa), konieczny jest kontakt z Antykwariatem Galicja w celu ustalenia nowej formy wysyłki (poprzez formularz zamówienia, na adres e-mail Antykwariatu Galicja bądź telefonicznie).

§3 PŁATNOŚCI I DOSTAWA

1. Towary zamówione internetowo w Antykwariacie Galicja dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej: listem poleconym, listem poleconym priorytetowym, paczką zwykłą lub paczką priorytetową. Koszty przesyłki ponosi Klient.

2. Rodzaj preferowanej przesyłki określa Klient przy zamówieniu, jednak Antykwariat Galicja zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju przesyłki ze względu na możliwość jej realizacji, o czym informuje Klienta w mailu potwierdzającym zamówienie.

3. Za zamówione towary Klient dokonuje płatności w formie wpłaty bądź przelewu na rachunek bankowy:

Antykwariat Galicja
ul. Garbarska 5
31-131 Kraków
nr.konta: Santander Bank Polska
 48 1090 2053 0000 0001 4328 2124

4. Antykwariat Galicja nie ponosi kosztów, jakie Klient jest zobowiązany zapłacić na rzecz podmiotów trzecich, obsługujących daną formę płatności, a w szczególności kosztów przelewu.

5. W przypadku instytucji publicznych (muzea, szkoły, zespoły szkół) istnieje możliwość wysyłki towaru wraz z fakturą określającą 7-dniowy termin płatności (licząc od dnia otrzymania przesyłki).

6. W przypadku nieotrzymania należności w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane. Nie dotyczy instytucji opisanych w §3.pkt.5

7. Zakupione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.

8. Dostawa towaru ograniczona jest do obszaru Polski. Dostawa poza obszar Polski realizowane są po indywidualnych ustaleniach z Klientem.

§4 GWARANCJE I REKLAMACJE

1. Wszystkie towary dostępne w Antykwariacie Galicja są traktowane jako towar używany i jako taki nie podlega zwrotom. Ukryte wady tj. uszkodzenia nie podane w opisie technicznym np. brakujące lub niezadrukowane strony w książce, mogą być podstawą do reklamacji.

2. Reklamacje należy składać na adres siedziby firmy.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 10 dni roboczych od ich wpłynięcia i otrzymania towaru objętego reklamacją.

4. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji towar lub jego niesprawny element zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Klientowi zostanie zaoferowany zwrot pieniędzy.

5. Antykwariat Galicja nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na wskazany adres za pobraniem.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).